เมนูหลัก
หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
สถานที่ตั้ง
พื้นที่รับผิดชอบ
ภารกิจ/บทบาทหน้าที่
โครงสร้างอัตรากำลัง
โครงการที่สำคัญ
ผลการดำเนินงาน
ผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ
ผลิตภัณฑ์ผึ้ง
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ข่าวสารศูนย์ new!
รายงานการประชุม
รายงานประจำปี
เอกสารเผยแพร่
ฝึกอบรมอาชีพ new!
เมนูลิงค์
เว็บไซต์หน่วยงาน
ในกรมส่งเสริมการเกษตร
ระบบอินทราเน็ต
(SSNET)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
Check E-mail DOAE
สหกรณ์ออมทรัพย์
กรมส่งเสริมการเกษตร
จังหวัดจันทบรี
Chantaburi Province
สสข.3 ระยอง
free hit counter

กิจกรรมพัฒนาแปลงเรียนรู้และจุดเรียนรู้

กรมส่งเสริมการเกษตร มีนโยบายให้ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรของกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการจัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรพอเพียงให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เกษตรกรได้รับความรู้และสามารถนำความรู้ไปปฏิบัติได้ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ได้จัดทำแปลงเรียนรู้การเกษตรพอเพียงด้านผึ้งและแมลงเศรษฐกิจภายในพื้นที่ศูนย์ฯ และในพื้นที่ในเขตความรับผิดชอบของศูนย์ฯ  ได้แก่ จุดเรียนรู้ด้านการเลี้ยงผึ้งพันธุ์  การเลี้ยงชันโรง การเลี้ยงจิ้งหรีด  การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งและชันโรง และแปลงพืชอาหารผึ้งและชันโรง

*    จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์

กิจกรรมจัดทำจุด/แปลงเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ ดำเนินการโดยการปรับปรุงชุดแสดงนิทรรศการ ตัวอย่างของจริง เพื่อให้มีความใหม่และน่าสนใจ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๓ และสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรการเลี้ยงผึ้งและแมลงเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานของเกษตรกร นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจ โดยในปีงบประมาณ ๒๕๕๓ มีผู้เข้ามาเรียนรู้และศึกษาดูงานทั้งสิ้น ประมาณ ๕,๕๓๐ ราย

*    จุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ได้จัดทำจุดเรียนรู้การเลี้ยงชันโรง เพื่อส่งเสริมการใช้แมลงผสมเกสรเพื่อเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรและผู้สนใจการเลี้ยงชันโรง และสนับสนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรเฉพาะด้าน ปี ๒๕๕๓ รวมทั้งเป็นจุดเรียนรู้สำหรับเกษตรกร นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการศึกษาชีวิตความเป็นอยู่ และประโยชน์ของการเลี้ยงชันโรงทางการเกษตร จำนวนทั้งสิ้น ๑,๓๘๒ ราย และมีจุดเรียนรู้ต่างๆ ภายนอกศูนย์ฯ  ได้แก่

- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดจันทบุรี

- ศูนย์พัฒนาไม้ผล จังหวัดจันทบุรี ตามพระราชดำริ

- ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยงชันโรง ภายใต้โครงการศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริ วังแซ้ม จังหวัดจันทบุรี

*    จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง

จุดเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรง เป็นจุดเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอนุรักษ์ผึ้งโพรงไทยที่มีอยู่ธรรมชาติซึ่งมีคุณประโยชน์ในการผสมเกสรพืชทั้งพืชตามธรรมชาติและพืชทางการเกษตร โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของผึ้งโพรง และการล่อผึ้งโพรงจากธรรมชาติ ในปี ๒๕๕๓ มีเกษตรกรและผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย จำนวน ๕๒๐ ราย

*    จุดเรียนรู้การเลี้ยงจิ้งหรีด

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) ได้จัดตั้งจุดเรียนรู้ด้านการเลี้ยงจิ้งหรีด มีพันธุ์จิ้งหรีด เช่น พันธุ์ทองแดงลาย พันธุ์ทองดำ จำนวน ๓๐ บ่อ และการเลี้ยงแมงป่องช้าง จำนวน ๓ บ่อ โดยมีเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป เข้ามาศึกษาหาความรู้ ประมาณ ๔,๒๑๒ ราย และทางศูนย์ฯ ได้แจกวัสดุต้นแบบในการเลี้ยงจิ้งหรีดให้กับเกษตรกรและผู้สนใจ จำนวน ๒๑๗ ชุด

*    จุดเรียนรู้การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง

จากการดำเนินงานของงานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ เป็นต้นมา งานแปรรูปผลิตภัณฑ์ของศูนย์ฯ ได้รับงบประมาณสนับสนุนเพื่อการศึกษาและพัฒนาจากกรมส่งเสริมการเกษตร และสวัสดิการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี(ผึ้ง) เรื่อยมา หากแต่การดำเนินงานเพื่อให้งานวิจัยและพัฒนางานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งที่ผ่านมาเป็นการศึกษาเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผึ้งสำหรับแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ วัสดุและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับงานวิจัยด้านนี้มีจำกัด อาคารสถานที่ดำเนินงานคับแคบ ไม่เป็นสัดส่วน และไม่ถูกสุขอนามัยของการแปรรูปหรือผลิตเครื่องสำอางตามหลักการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)

ดังนั้นเพื่อให้งานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้งของศูนย์ฯ เป็นจุดเรียนรู้ที่เกษตรกรและผู้สนใจสามารถศึกษา ดูงานด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผึ้งและแมลงเศรษฐกิจได้สมบูรณ์แบบ มีความพร้อมในด้านมาตรฐานการผลิต สถานที่ผลิต บุคลากร เพื่อการศึกษา ทดสอบและพัฒนางานส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง การให้บริการทางการเกษตรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผึ้ง เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรผึ้งและแมลงเศรษฐกิจของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี (ผึ้ง) และก้าวสู่มาตรฐานสากลต่อไป